Integritetspolicy.

Datum för ikraftträdande: 2018-05-25

Lindström & Göthberg Executive Development AB
Integritetspolicy Datum för ikraftträdande: 2018-05-25
Senast uppdaterad: 2018-05-22

 1 INLEDNING

Denna policy beskriver hur L&G Executive Development AB (fortsättningsvis ”L&G” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och resurspersoner.

L&G har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 556829-4408
Adress: Prästgatan 78, 103 15 Stockholm
Hemsida: https://lindstromgothberg.se/

Frågor och synpunkter angående denna policy eller L&G:s behandling av personuppgifter ställs till L&G genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår epost: info@lindstromgothberg.se

I denna policy förklaras det hur och varför L&G samlar in och hanterar personuppgifter rörande sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och resurspersoner (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot L&G och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

1.1 Vad omfattas av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Exempel på detta är namn, kontaktinformation, personnummer, foto, mobilnummer eller mailadress. Utöver föregående exempel är också information som kan identifiera dig som yrkesutövare personuppgifter.

2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 2.1 Allmänt

Denna policy gäller för alla personuppgifter som behandlas av L&G och som är hänförliga till L&Gs potentiella och befintliga kunder/uppdragsgivare, leverantörer (eller kontaktpersoner hos dessa) eller resurspersoner. I samtliga av dessa relationer kommer L&G att inhämta, registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa, använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga (inklusive professionella) uppgifter. Du som läsare av denna policy behöver endast läsa den del av detta avsnitt 2 som hänvisar till den kategori som du tillhör.

 2.2 Kunder

Potentiella kunder

L&G samlar in (från publika källor eller genom rekommendationer från personer i vårt nätverk) och lagrar personuppgifter om dig, som kontaktperson eller nyckelperson för ditt företag eller annan typ av organisation. Vi samlar in personuppgifter om dig i form av ditt namn, din titel/position inom företaget/organisationen samt dina kontaktuppgifter, och registrerar dessa uppgifter i våra interna system. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna informera dig om och marknadsföra L&G och L&G:s tjänster. Vår grund för denna behandling av dina personuppgifter är att vi efter en intresseavvägning kommit fram till att behandlingen framstår som berättigad för att L&G ska kunna marknadsföra sina tjänster.

Kunder

Om ni väljer att anlita L&G för utförande av någon av de tjänster som L&G erbjuder kommer vi att behandla ditt namn, din titel/position inom företaget/organisationen, dina kontaktuppgifter samt eventuella ytterligare personuppgifter (som vi samlar in i samband med ingåendet av avtalet), i den omfattning vi behöver för att kunna fullfölja tjänsteavtalet. Denna behandling baseras på att vi efter en intresseavvägning kommit fram till att den är berättigad för att L&G ska kunna leva upp till sina skyldigheter samt utnyttja sina rättigheter enligt avtalet.

Gemensamt för personer hos potentiella och aktuella kunder

Dina personuppgifter kommer att behandlas internt inom L&G. Vidare kommer dina personuppgifter att behandlas av våra IT-leverantörer/personuppgiftsbiträden som tillhandahåller våra databaser. Med dessa kommer vi att ingå personuppgiftsbiträdesavtal och de kommer att vara bundna att behandla personuppgifterna enligt GDPR.

Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra om du har invänt mot vår behandling och vi har inte identifierat något stöd för att fortsätta den eller när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör.

2.3 Leverantörer

L&G införskaffar och lagrar personliga uppgifter om dig, som kontaktperson för ditt företag eller annan typ av organisation. L&G samlar in och lagrar personuppgifterna eftersom vi behöver dem för genomförandet av avtalet med det bolag eller den organisation som du tillhör. Behandlingen baseras på att L&G efter en intresseavvägning kommit fram till att den är berättigad för att L&G ska kunna leva upp till sina skyldigheter samt utnyttja sina rättigheter enligt leverantörsavtalet. Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra när vårt ändamål med behandlingen upphör.

2.4 Kunder och resurspersoner

Inom ramen för Tailored Executive Programs (TEP) kommer vi att samla in personuppgifter om dig som ledare eller annan nyckelperson hos vår uppdragsgivare. Personuppgifterna som samlas in inom ramen för TEP kan variera från ett uppdrag till ett annat och beror på vad som kommer fram genom sådana intervjuer som vi gör tillsammans med dig. Hur dina personuppgifter kommer att behandlas av oss beror på syftet bakom det uppdrag som vår uppdragsgivare har gett oss. Dina personuppgifter kan bli föremål för någon slags utvärdering eller bedömning från vår sida och de personuppgifter som vi har samlat in om dig samt resultaten av vår utvärdering/bedömning kan komma att presenteras för vår uppdragsgivare. Alternativt kan uppdraget vara inriktat på din personliga utveckling och i sådant fall kan vår behandling begränsa sig till vad som är nödvändigt för att utföra ett sådant uppdrag och resultatet inte presenteras för vår uppdragsgivare. All behandling av personuppgifter inom ramen för TEP grundas på ett samtycke som inhämtas från dig innan behandlingen påbörjas. Vi kommer att radera dina personuppgifter när vårt uppdrag är avslutat och vi inte längre har något behov av dem.

 3 BEHANDLING SOM GRUNDAR SIG PÅ SAMTYCKE

Vad avser behandling av dina personuppgifter som grundar sig på samtycke kan du när som helst meddela oss att ditt samtycke, helt eller delvis, upphör, genom att använda dig av följande e-postadress: info@lindstromgothberg.se. Så snart du meddelar att ditt samtycke upphör kommer vi att radera samtliga dina personuppgifter som återkallandet avser.

4 INFORMATIONSSÄKERHET

L&G vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra laptops och lösenordsskyddade mobiler.

5 DINA RÄTTIGHETER

5.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta.

5.2 Rätt att bli raderad/bortglömd

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om dessa inte längre är nödvändiga för vårt syfte bakom behandlingen samt vi inte har någon skyldighet att i någon omfattning behålla uppgifterna.

5.3 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om: (i) du anser att en personuppgift är felaktig och vi behöver en viss tid för att kontrollera detta (begränsningen sker i så fall under tiden kontrollen sker); (ii) behandlingen saknar laglig grund eller inte längre är nödvändig för vårt syfte men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas;; eller (iii) du har gjort en invändning mot behandlingen och vi behöver viss tid för att göra en sådan kontroll som det hänvisas till i nästa stycke (begränsningen sker i så fall under tiden kontrollen sker).

5.4 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”. Vid sådana invändningar ska du ange varför invändningen görs och vi kommer efter invändningen göra en kontroll om dina skäl bakom invändningen väger tyngre än det berättigade intresse som vi stöder vår behandling på. I de fall vi har angett att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen och vi ska då upphöra med vår behandling för detta syfte.

5.5 Rätt till dataportabilitet

Personuppgifter som du har gett till oss för behandling enligt ett samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra kontraktuella åtaganden mot dig har du rätt att få ut för att du ska kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Alternativt har du, om det är tekniskt möjligt, rätt att begära att vi överför dem direkt till sådan annan personuppgiftsansvarig.

5.7 Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen/blivande Integritetsskyddsmyndigheten)

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning ber vi dig att i första hand kontakta oss genom användande av någon av adresserna som anges ovan men du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen/blivande Integritetsskyddsmyndigheten.

L&Gs Integritetspolicy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att uppdateras och dateras på vår hemsida.

Om du har några frågar gällande denna policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta oss enligt ovan.